Örnsköldsviks kultur- och fritidsgårdar vill,

utifrån Kultur- ochFritidsnämndens inriktningsmål för 2008-2012 och ungas grundläggande behov, ge möjlighet till en aktiv och stimulerande kultur/fritidsverksamhet för målgruppen 13-25 år.
 
Delaktighet
Vi ska arbeta medvetet för att:
Stärka ungas självförtroende, självkänsla och självtillit.
Stödja personlig utveckling
där unga får växa utifrån egna förutsättningar.
Skapa trygga och tillgängliga
mötesplatser/aktivitetsytor för unga.
 
Ett medvetet arbete med unga på det sätt som beskrivs ovan

skapardelaktighet i samhället.


 

Inflytande
Kultur- och Fritidsgårdarnas verksamhet skall genomsyras av:
Ett demokratiskt synsätt,jämställdhet och mångfalld.
Att unga får ta ansvar, bli sedda, hörda och i dialog kunna utöva inflytande.
 
Unga får då bättre möjlighet att ta makt över sina egna liv,

göra positiva livsval och delta isamhällsutvecklingen.
 
Kritiskt tänkande
Kultur och Fritidsgårdarna skall vara en mötesplats som:
Ger unga positiva värderingar. Uppmuntrar ett kritiskt,
konstruktivt och självständigt tänkande.
 
Det ger unga en god grund för att reflektera över samhället,

sin egensituation och konsekvenser av olikalivsval.
 
Engagemang
Kultur och Fritidsgårdarna skall:
Ge unga möjlighet att prova på olika aktiviteter utifrån intresse

och egen motivation.Värna om ungas idéer,initiativ och drivkraft.
 
De flesta unga som engagerar sig är de som känt sig bekräftade

och harfått utveckla intressen.
 
Skapande förmåga
Kultur- och Fritidsgårdarna skall:
Vara en kreativ och företagsam miljö som kännetecknas av ett
entreprenöriellt förhållningssätt.
 
Att få utveckla sina skapande förmågor i den här typen av miljö gör
att unga bidrar till samhällsutvecklingen på många sätt.
 
Utifrån detta har Röda Villan satt upp sina mål.

 

 

 

RÖDA VILLAN

Hos oss växer framtiden!

§ bedrivs i en öppen och drogfri miljö där verksamheten är föränderlig utifrån
besökarnas intressen och behov.

§ ska motverka alla typer av våld,kränkande särbehandling och trakasserier.

§ här ska ungdomarna vara med och bestämma verksamheten.

§ här kan du få hjälp att arrangera och organisera egna idéer till evenemang, eller att få syssla med ett eget intresse.

§ driver café där ungdomarna får pröva på ungt entreprenörskap.

§ verkar för att entusiiasmera
ungdomar i skapande kreativitet.

§ har samarbete med olika
organisationer, föreningar och
studieförbund utifrån verksamheten.

§ jobbar för människors lika värde.

 

 

 

 

 


Du är värdefull och det tycker
vi är värt att fira varje dag!

Öppettider:

Måndag 18.00 - 21.30
Onsdag 18.00 - 21.30
Fredag 18.00 - 00.00

 

Röda Villan
Kultur- och Fritidsgård
Bruksvägen 108
89632 Husum
0660-265122